IMPRESSUM
Adresse:

Telefon:
Telefax:
Jan Masa
Trills 9, D-40699 Erkrath
+49 2104 288973
+49 2104 288974
E-Mail:
jan(at)masa-art.eu, jan(at)masa-art.de
Web:
https://www.masa-art.eu
https://www.masa-art.de
© Copyright:


Niniejsza prezentacja internetowa jak rownież wszystkie przedstawione w niej prace i ich zdjęcia są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek ich użycie wymaga mojej pisemnej zgody.

POLITYKA PRYWATNOŚCI DSGVO

Dla mnie ważna jest ochrona Państwa danych, które mogą być gromadzone podczas Państwa wizyty na
www.masa-art.de lub www.masa-art.eu. Przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Podstawowym Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych oraz w Federalnej Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

Organem odpowiedzialnym w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:

Jan Masa
Trills 9, D 40699 Erkrath, Niemcy
Telefon: +49 2104 288973
E-mail: jan(at)masa-art.de
           jan(at)masa-art.eu

Poniżej znajdują się informacje o tym, jakie dane osobowe - są to wszystkie dane identyfikujące lub umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika - gromadzę w trakcie wizyty na mojej stronie internetowej i w jaki sposób są one wykorzystywane. W razie dalszych pytań, proszę o kontakt pod adresem jan(at)masa-art.de lub jan(at)masa-art.eu

Państwo mają również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego w sprawie jakiegokolwiek niezgodnego z prawem wykorzystania danych. Jest nim:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Wastfalen
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf, Niemcy
Telefon: +49 211 38424-0
Faks:    +49 211 38424-10
E-mail:  poststelle(at)ldi.nrw.de

1) zbieranie danych z serwera
Podczas odwiedzania mojej strony, automatycznie zapisywane są różne statystyki serwera, które przeglądarka odwiedzającego przesyła do serwera mojego providera. Rejestrowane są między innymi: nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o udanym dostępie, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzana strona), adres IP oraz wnioskujący dostawca.
Dane te służą statystycznej ocenie wizyt mojej strony i nie są dla mnie przyporządkowane do niektórych osób.
Ponadto gromadzenie danych ma na celu zapobieganie nadużyciom i/lub karanie ataków na moją stronę internetową.
Podstawę prawną

gromadzenia danych stanowi art. 6 i f DSGVO. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Moje uzasadnione zainteresowanie gromadzeniem tych danych wynika z faktu, że mogę zoptymalizować swoją ofertę dla użytkowników na podstawie tych danych, np. poprzez uniemożliwienie dostępu do złośliwych stron lub optymalizację dostępu za pośrednictwem niektórych przeglądarek, a także z tego, że rejestr adresu IP umożliwia przede wszystkim dostarczenie strony do odwiedzającego.
Zasadniczo mają Państwo prawo sprzeciwić się gromadzeniu tych danych. Nie jest to traktowane tutaj jako wyjątek, ponieważ w przeciwnym razie korzystanie z witryny byłoby niemożliwe.
Dane te zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do wyżej wymienionych celów.

2) wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych
a. Informacje ogólne

Dane osobowe wykorzystuję do udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania, do konsultowania i przetwarzania zawartych z Państwem umów oraz do administracji technicznej. Państwa dane osobowe będą przekazywane lub w inny sposób przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne do celów przetwarzania umowy, jeśli jest to konieczne do celów rozliczeniowych lub jeśli wyrazili Państwo na to uprzednią zgodę. Mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość, patrz również poniżej na temat Twoich praw jako zainteresowanej strony.

b. wykonanie umowy
W ramach umów zawartych z Państwem na zakup dzieł sztuki pochodzących ode mnie, gromadzę i przechowuję przekazane przez Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy, np. w celu wystawiania faktur.
Dane przekazywane są bankom lub galeriom w ramach rozliczeń. Dane księgowe przekazywane są do urzędu skarbowego na podstawie przepisów prawa podatkowego.
Podstawę prawną

gromadzenia i przetwarzania danych stanowi art. 6 I lit. b) DSGVO. Podstawą prawną przekazywania danych do urzędu skarbowego jest art. 6 I lit. c) DSGVO.
Usunięcie danych z faktur następuje po upływie terminu ważności ustawowego obowiązku przechowywania danych. Jeśli nie jestem prawnie zobowiązany do zatrzymywania danych, zostaną one usunięte, gdy cel przestanie mieć zastosowanie. W uzasadnionym interesie ochrony moich roszczeń z tytułu praw autorskich i praw autorskich, na stałe zachowuję nazwy i adresy nabywców moich dzieł. Podstawę prawną stanowi art. 6 I lit. f) DSGVO.

c. Zapytanie pocztą elektroniczną

Jeśli wyślesz do mnie wiadomość e-mail z prośbą o kontakt, gromadzę i zachowuję adres e-mail oraz dane zawarte w tej wiadomości w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
Podstawę prawną stanowi art. 6 I (a) DSGVO, ponieważ wyrażają Państwo zgodę na wyżej wymienione przetwarzanie Państwa danych przy użyciu formularza i wysyłaniu e-maila. Ponadto podstawa prawna wynika również z art. 6 I lit. b), ponieważ przechowywanie danych jest konieczne do wypełnienia przedumownego lub ewentualnie późniejszego stosunku umownego.
Dane zostaną usunięte, gdy cel ich przechowywania przestanie być aktualny, tzn. po udzieleniu odpowiedzi na Państwa e-mail/formularz kontaktowy lub po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy związanej z zapytaniem.
Maja Państwo prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania danych na podstawie tej zgody.
Prawo do odstąpienia od umowy i informacji na ten temat znajduje się poniżej.

d. ciasteczka
Ta strona nie używa plików cookie.

3) prawa osób zainteresowanych
a, Prawo do informacji

Mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o danych osobowych, które o Państwu przechowuję w każdej chwili. Mogą Państwo poprosić o następujące informacje. Muszę udzielić informacji w ciągu jednego miesiąca:
1) celów, dla których dane osobowe są przetwarzane;
2) kategorie przetwarzanych danych osobowych;
(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe dotyczące Państwa zostały lub są nadal ujawniane;
(4) planowany czas przechowywania danych osobowych lub, jeżeli szczegółowe informacje na ten temat nie są możliwe, kryteria określania okresu przechowywania;
(5) istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które Państwa dotyczą, prawa do ograniczenia przetwarzania danych przez administratora danych lub prawa do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu;
(6) istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego;
(7) wszelkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych, jeżeli dane osobowe nie zostały zgromadzone od podmiotu danych;
(8) istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DSGVO, oraz - przynajmniej w tych przypadkach - istotnych informacji na temat logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą. Chciałbym zwrócić uwagę, że takie zautomatyzowane podejmowanie decyzji nie odbywa się z mojej strony.
(9) czy dane osobowe, które Pana/Pani dotyczą, są przekazywane do państwa trzeciego czy do organizacji międzynarodowej. W tym kontekście można zażądać informacji o odpowiednich gwarancjach zgodnie z art. 46 DSGVO w związku z przekazem.

(b) Prawo do sprostowania
Mają Państwo prawo zażądać od mnie niezwłocznego poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych Państwa dotyczących lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

(c) prawo do usunięcia danych osobowych
Roczczenia na usuni
ęcia danych
Mają Państwo prawo do natychmiastowego usunięcia swoich danych osobowych, a ja jestem zobowiązany do natychmiastowego usunięcia tych danych w przypadku zaistnienia jednego z poniższych powodów:
(1) Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone.
(2) Cofnięcie zgody, na której opiera się przetwarzanie danych zgodnie z art. 6 I lit. a), oraz brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania danych.
(3) Zgodnie z art. 21 I DSGVO sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu swoich danych, które składam w związku z moim uzasadnionym interesem (np. Google Analytics) i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania danych lub też sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu w kontekście reklamy bezpośredniej zgodnie z art. 21 II DSGVO.
(4) Przetwarzałem Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, na przykład bez Państwa zgody lub bez Państwa uzasadnionych interesów.
(5) Usunięcie danych osobowych, które Państwa dotyczą, jest konieczne w celu wypełnienia zobowiązania prawnego, które ma do mnie zastosowanie na mocy prawa Unii lub prawa niemieckiego.
(6) Dane zostały zebrane w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych Państwu jako małoletnim zgodnie z art. 8 ADSGVO.

Jeżeli opublikowałem Państwa dane osobowe i jestem zobowiązany do ich usunięcia z jednego z wyżej wymienionych powodów, firmy, na których stronach internetowych zostały one opublikowane, zostaną odpowiednio poinformowane o Państwa wniosku o usunięcie danych i oświadczą, że Państwo jako osoba zainteresowana poprosili mnie o usunięcie wszystkich linków do tych danych oraz o usunięcie wszystkich kopii lub replikacji.

Wyjątki
Prawo do unieważnienia nie istnieje, o ile przetwarzanie danych jest konieczne
(1) korzystania z wolności wypowiedzi i informacji;
(2) dopełnienia obowiązku prawnego, który jest wymagany do przetwarzania na podstawie prawa Unii lub prawa niemieckiego, np. w ramach obowiązku zatrzymywania danych na podstawie prawa podatkowego, lub do wykonywania zadania, które leży w interesie publicznym lub które jest wykonywane w ramach wykonywania władzy publicznej, która została nam przekazana;
(3) ze względu na interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego, zgodnie z art. Artykuł 9 II lit. h) i i i) oraz art. 9 III DSGVO;
(4) do celów archiwizacji w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DSGVO, o ile prawo do odwołania może uniemożliwić lub poważnie zaszkodzić osiągnięciu celów takiego przetwarzania, lub
(5) dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, np. w postępowaniu sądowym.

d, prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo zwrócić się do mnie z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
(1) Jeśli kwestionują Państwo dokładność danych osobowych przez okres czasu, który pozwala mi zweryfikować dokładność danych osobowych,
(2) Jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmówią Państwo usunięcia danych osobowych, a zamiast tego zwrócą się Państwo o ograniczenie wykorzystania danych osobowych.
(3) Jeśli nie potrzebuję już danych osobowych do celów przetwarzania, ale do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
(4) Jeżeli sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, które podniosę na podstawie moich uzasadnionych interesów (np. Google Analytics), o ile nie jest jeszcze jasne, czy moje uzasadnione powody przeważają nad Państwa prawami.
Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone z wyżej wymienionych powodów, te dane osobowe mogą być przetwarzane - poza ich przechowywaniem - wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej (GmbH, AG itp.) lub w celu ochrony ważnego interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
Jeżeli otrzymali Państwo ograniczenie dotyczące przetwarzania danych, zostaną Państwo o tym poinformowani przeze mnie przed zniesieniem tego ograniczenia.

e. wymóg ujawniania informacji

Jeżeli skorzystali Państwo z prawa do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jestem zobowiązany poinformować o tym wszystkich odbiorców, którym dane osobowe Państwa dotyczące zostały ujawnione, o poprawieniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, chyba że okaże się to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Mam prawo do informacji o tych odbiorcach.

f, prawo do zbywalności
Mają Państwo prawo do otrzymywania danych osobowych, które mnie Państwo podali, w uporządkowanym, powszechnym i czytelnym dla maszyn formacie. Masz również prawo do przekazania tych danych innej firmie bez mojej ingerencji, pod warunkiem, że
(1) przetwarzanie opiera się na zgodzie na mocy art. 6 ust. I DSGVO lub na umowie na mocy art. 6 I lit. b) DSGVO oraz
(2) przetwarzanie odbywa się przy użyciu metod zautomatyzowanych.
Korzystając z tego prawa, mają Państwo również prawo zażądać, aby dane osobowe, które Państwa dotyczą, zostały przekazane przeze mnie bezpośrednio do innego przedsiębiorstwa, o ile jest to technicznie wykonalne. Nie może to mieć wpływu na wolności i prawa innych osób.
Prawo do przekazywania danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania zadania w interesie publicznym lub do wykonywania powierzonych nam uprawnień publicznych.

g, prawo sprzeciwu
Mają Państwo prawo do sprzeciwienia się w każdej chwili, z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, przetwarzaniu danych osobowych, które Państwa dotyczy, w oparciu o art. 6 I lit. e) - wymagane przetwarzanie w oparciu o zadania leżące w interesie publicznym lub f) DSGVO - przetwarzaniu wykazującemu moje uzasadnione zainteresowanie, np. w marketingu internetowym; dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.
Nie będę już przetwarzał danych osobowych dotyczących Państwa, chyba że będę w stanie udowodnić, że istnieją przekonujące podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeżeli dane osobowe Państwa dotyczące są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych Państwa dotyczących do celów takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest to związane z takim marketingiem bezpośrednim.
Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego, dane osobowe Państwa dotyczące nie będą już przetwarzane do tych celów.
Niezależnie od przepisów dyrektywy 2002/58/WE mają Państwo możliwość skorzystania z prawa sprzeciwu w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h, prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych

Mają Państwo prawo do odwołania w każdej chwili oświadczenia o wyrażeniu zgody na ochronę danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania prowadzonego na jej podstawie do czasu cofnięcia.

i, Kontakt w sprawie praw osób, których to dotyczy

Jeżeli nie pozwolę sobie na bezpośrednie korzystanie z praw w trakcie przetwarzania, proszę o kontakt pod adresem jan(at)masa-art.de lub jan(at)masa-art.eu lub listownie pod adresem podanym powyżej w impressum.

Przetłumaczono przy pomocy www.DeepL.com/Translator